Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten (NVAT)

 

Op 13 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVAT besloten de vereniging op te heffen. Alle activiteiten zullen voortgezet worden onder AfasieNet. 
Wil je deelnemen aan deze activiteiten dan adviseren wij om deelnemer te worden van AfasieNet. ( link website).
Op dit moment is de NVAT in liquidatie. De voorzitter zal optreden als vereffenaar.
Als de ontbindingsfase is afgerond ontvangen de leden hier bericht over.
 
Namens het bestuur van de NVAT
 
Henriette van der Wielen
(Voorzitter)

 

 

 
Informatie over de vereniging

De Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten 
De Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten is opgericht in december 1996. Het is een vereniging voor logopedisten die zich door scholing en ervaring hebben gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen. De behoefte aan een dergelijke vereniging komt voort uit de beroepsgroep zelf. 

Wat wil de N.V.A.T.?
De vereniging wil de kennis van en het inzicht in niet-aangeboren neurologische taal- en spraakstoornissen vergroten en de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling bewaken en verbeteren. Bovendien wil de vereniging bekendheid geven aan de activiteiten van haar leden. 

Hoe tracht de vereniging dit te bereiken?
De vereniging organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de nadruk op vakinhoudelijke presentaties en discussies. Dit kan naar aanleiding van casuïstiek, een artikel of bijvoorbeeld een boekbespreking. Ieder lid kan wensen en ideeën aandragen! 
De vereniging streeft ernaar vakinhoudelijke bijeenkomsten te organiseren voor andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de diagnostiek en/of behandeling van genoemde stoornissen, zowel klinisch linguïsten en neuropsychologen.

Er worden kontakten onderhouden met relevante patiëntenverenigingen en organisaties in de gezondheidszorg, zoals de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de Vereniging voor Klinische Linguistiek (VKL) en de Afasie Vereniging Nederland (AVN). De vereniging kan voorlichting en advies aan derden verzorgen.

Wie kunnen er lid worden?
De vereniging kent gewone leden en aspirant-leden. Het diploma Logopedie is voor beide vormen van lidmaatschap vereist. Daarnaast spelen werkervaring, vervolgopleiding, gevolgde cursussen en symposia een belangrijke rol. Het geldt als een pluspunt wanneer iemand actief is in relevante werkgroepen, zelf cursussen of lezingen verzorgt voor bijvoorbeeld collega-logopedisten en er blijk van geeft op de hoogte te zijn van internationale literatuur op het gebied van neurologische taal- en spraakstoornissen.

Wanneer u het aanmeldingsformulier invult, kijkt de aannamecommissie naar uw activiteiten op gebied van werkervaring, vakliteratuur, publicaties/presentaties, werkgroepen en scholing gedurende de laatste 5 jaar. Op basis van een puntentelling wordt vervolgens bepaald of u lid of aspirant-lid kunt worden.

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
De vereniging is op zoek naar ‘kritische gesprekspartners’. Er wordt van u verwacht dat u de bijeenkomsten zo frequent mogelijk, maar minstens twee maal per jaar bijwoont. De NVAT verwacht actieve inzet zoals het presenteren van inhoudelijke onderwerpen of deelnemen in één van de werkgroepen of commissies. Zo kan er een schat aan kennis en ervaring worden uitgewisseld! 

Wat kost het om lid te zijn?
De contributie bedraagt €55,00 per jaar. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10,00.

Mocht u lid zijn van AfasieNet, hebt u recht op een korting (de korting is geldig als men lid is geworden vóór 1 maart van het desbetreffende jaar).

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?
De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht.

Vrijblijvend een vergadering bijwonen?
Wilt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen? Dat is natuurlijk mogelijk. Mocht u daarvoor interesse hebben, neem dan contact op met onze voorzitter Henriette van der Wielen.

Hoe kunt u lid worden?
Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u van de website downloaden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens als attachment per e-mail versturen. Vervolgens krijgt u informatie over de betaling van de contributie en ontvangt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Informatie?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter Henriette van der Wielen